Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Asianajotoimisto Jantunen, Kaartinen & Siltala Oy (3186771-5)
Väinönkatu 36 bB, 40100 Jyväskylä
puh. 020 7545 130

Yhteyshenkilö: asianajaja, osakas Martti Jantunen

Rekisterin nimi
Asianajotoimisto Jantunen, Kaartinen & Siltala Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietoja käsitellään sopimukseen perustuvan asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella tai rekisteröidyn suostumuksella.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyn ensisijainen tarkoitus on asiakkuuden hoitaminen. Henkilötietoja käsitellään sopimuksen mukaisen palvelun tarjoamiseksi ja tuottamiseksi henkilölle tai henkilön edustamalle yritykselle, palveluiden laskuttamiseksi ja asiakassuhteen ylläpitämiseksi.

Rekisterin tietosisältö/käsiteltävät henkilötiedot
Käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia edellä kerrottujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä tietoja:

  • asiakkaana olevan tai olleen yrityksen perustiedot: nimi, y-tunnus, posti- ja sähköpostiosoite, puhelinnumero, yrityksen yhteyshenkilön ja työntekijän nimi, tehtävä ja yhteystiedot
  • rekisteröidyn asiakkaan perustiedot: nimi, henkilötunnus, yhteystiedot ja ammatti
  • sopimukseen perustuvaan asiakkuuteen liittyvät tiedot, tiedot tapaamisista, yhteydenpidosta ja palveluiden käytöstä, sekä vastuu- tai oikeusturvavakuutukseen liittyvät
  • tiedot
  • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
  • tiedot asiakaspalvelutilanteisiin liittyvästä viestinnästä.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä, palveluja käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, luottotietorekistereistä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Tietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla. Arvioimme luovutuksen lainmukaisuuden yksittäistapauksissa harkiten.

Palveluntarjoajamme ovat sitoutuneet henkilötietojen asianmukaiseen käsittelyyn tekemämme sopimuksen mukaisesti.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Asianajotoimisto toteuttaa tarkoituksenmukaiset fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimenpiteet suojatakseen henkilötietoja.

Kielto- ja tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä rekisterin edellä kerrotulle yhteyshenkilölle. Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin edellä kerrotulle yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös rekisterinpitäjän luona edellä kerrotussa osoitteessa.

Henkilötietojen säilyttäminen
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Muutokset tietosuojaselosteeseen
Asianajotoimisto Jantunen, Kaartinen & Siltala Oy:llä on oikeus muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset selosteeseen päivitetään viipymättä osoitteeseen janlex.fi.

Päivitetty 1.3.2021

© Asianajotoimisto Jantunen, Kaartinen & Siltala Oy 2024.  Kaikki oikeudet pidätetään. | Powered by Bautomo